چگونه می توان تعداد برچه های سازنده مادگی را معین کرد؟


چگونه می توان تعداد برچه های سازنده مادگی را معین کرد؟


به صورت زیر عمل شود :
1- بررسی خصوصیات ویژه تخمدان
اگر تخمدان در مقطع عرضی آشکارا نامتقارن باشد، مادگی احتمالاً تنها شامل یک برچه خواهد بود.
اگر متقارن باشد مادگی شامل دو یا تعداد بیشتری برچه خواهد بود.
اگر تخمدان شامل دو یا بیشتر لوبهای نامتقارن باشد، تعداد لوبها احتمالاً نشان دهنده تعداد برچه ها می باشند.
2- برسی خامه ها
اگر بیش از یک خامه وجود داشته باشد، مادگی از دو یا تعداد بیشتری برچه تشکیل شده است. تعداد خامه ها معمولاً نشان دهنده تعداد برچه ها می باشد.
اگر تنها یک خامه وجود داشته باشد. مادگی ممکن است از یک یا بیشتر از یک برچه ساخته شده باشد. به شماره 3 رجوع شود.
3- بررسی کلاله
اگر بیش از یک کلاله وجود داشته باشد، مادگی از دو یا بیشتر برچه ساخته شده است.
اگر تنها یک کلاله وجود داشته باشد، در این صورت مادگی ممکن است از یک یا بیشتر از یک برچه ساخته شده باشد.
اگر کلاله نامتقارن بوده و بویژه کم و بیش به شکل نعل اسب باشد بیشتر دلالت بر این دارد که مادگی تنها شامل یک برچه است.
اگر کلاله متقارن است، مادگی احتمالاً از دو یا بیشتر برچه بوجود آمده است.
اگر کلاله شامل لوبهای متقارن مرکب از دو یا بیشتر لوب است، مادگی احتمالاً از دو یا بیشتر برچه ساخته شده و احتمالاً تعداد لوبها نشانگر تعداد برچه هاست.
اگر کلاله بدون هر گونه لوبی باشد. به شماره 4 رجوع کنید.
4- یک برش عرضی از وسط تخمدان تهیه کنید.
آیا تخمدان توسط دو یا بیشتر دیواره های (Septa) عمودی به تعدای خانه (loculi) تقسیم شده است که از قسمت خارج شروع شده و در وسط تخمدان به یکدیگر متصل می شوند؟
اگر چنین است، مادگی از دو یا بیشتر برچه تشکیل شده است و تعداد خانه ها نشان دهنده تعداد برچه ها می باشد.
اگر چنین نیست، مادگی ممکن است از یک یا بیشتر از یک برچه تشکیل شده باشد.
5- بررسی تعداد جفتهای قابل رویت در مقطع عرضی
اگر بیش از یکی باشد در این صورت مادگی از دو یا بیشتر برچه ساخته شده است و تعداد جفتها نشان دهنده تعداد برچه ها می باشد.
اگر تنها یک جفت باشد، در این صورت مادگی احتمالاً فقط از یک برچه تشکیل شده است.
ترکیبی از روشهای 1 تا 5 که در بالا اشاره شد، روشن میسازد که آیا مادگی ساده یا مرکب است؟
اگر مادگی ساده باشد تخمدان جدا برچه بوده و مرکب از یک برچه آزاد است.
اگر مادگی مرکب باشد تخمدان با برچه های پیوسته بوده و مرکب از دو یا بیشتر برچه متصل به هم است.
در حالت اخیر موارد زیر یادداشت می شود.
تعداد خامه ها
تعداد کلاله ها (یا لوبهای کلاله چنانچه کلاله یکی باشد).
تعداد خانه ها در تخمدان
تعداد برچه های سازنده مادگی


تعداد بازدید ها: 3255