چرا هواپیما پرواز می کند؟


مواد و وسایل لازم

  • یک ورق کاغذ دفتر

روش آزمایش

ورق کاغذ را در راستای طول از وسط تا کنید.
ورق کاغذ را باز کنید.
گوشه های بالای کاغذ را به طرف مرکز طوری تا کنید که به یکدیگر برسند.
گوشه های تا شده را دوباره به طرف مرکز کاغذ بیاورید به قسمی که به یکدیگر برسند سپس تا بزنید.
مجددا گوشه های تا شده در مرحله قبل را به طرف مرکز کاغذ بیاورید و تا بزنید.
حالا کاغذ را از وسط و در راستای طول در جهت عکس تاهای گوشه ها تا بزنید.

img/daneshnameh_up/9/95/mz24.jpg


بالها را بالا ببرید و بدنه آن را نگهدارید و پرتاب کنید.
مشاهده می شود که هواپیمای کاغذی در هوا پرواز می کند.

نتایج آزمایش

اختلاف فشار هوا در زیر ورق کاغذ و در روی آن سبب ایجاد نیرویی می شود که کاغذ را به پرواز در می آورد.
شکل بالها سبب می شود هوا با سرعت زیادتری در روی بالها حرکت کند. بنابر اصل برنولی نیروی که هوای با سرعت زیاد بر بالها وارد می کند کمتر از نیرویی است که هوای کم سرعت زیر بالها بر آن وارد می کند. بنابرین به علت اینکه فشار وارد از طرف هوا بر زیر بالها بیشتر از روی بالهاست هواپیمای کاغذی در هواپیما کاغذی در هوا پرواز می کند.تعداد بازدید ها: 21161