چرا از چرخها استفاده می شود


برای این آزمایش یک حلب استوانه ای روغن ماشین و یا یک بشکه کوچک تهیه نمایید . بشکه را از قاعده کف اطاق بگذارید و آن را تا آن طرف اطاق هول دهید . سپس بشکه را بچرخانید و آن را به جلو و عقب بغلتانید .
img/daneshnameh_up/a/ac/mzp25.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

غلتاندن بشکه خیلی راحت تر از هول دادن آن است .

توضیح :

اصطکاک غلتشی نسبت به اصطکاک لغزشی کوچکتر است . در حالت لغزش برآمدگیهای بین دو سطح تماس با یکدیگر درگیر می شوند ، اما در حالت غلتش برآمدگیهای سطح چرخ و سطح زیرین ، در محل تماس بدون اینکه آنقدرها روی یکدیگر ساییده شوند از روی هم می غلتند .تعداد بازدید ها: 11314