پلی مورف


پلی مورف
polymorphe


دارای اشکال ظاهری مختلف گیاهانی را پلی مرف گویند که اختصاصات ظاهری متفاوت داشته باشند مانند آنکه ممکن است نوع خاصی از گیاه دارای برگهائی به اشکال مختلف در شرایط مختلف گردد و یا این حالت در سایر اندام های گیاه به ظهور برسد.


تعداد بازدید ها: 22373