پایا


پایا
Vivace


گیاهانی می باشند که ریشه ، پیاز و یا ریزوم آنها سالها در زمین به حالت زنده باقی می ماند همه ساله پس از آنکه اعضای هوائی گیاه از بین رفت باعث پیدایش ساقه جدید در فصل مساعد می گردد.


تعداد بازدید ها: 6777