وظیفه همسری


دین مقدس اسلام که کامل ترین ادیان آسمانی است اهمیت ویژه ای برای اجتماع کوچک خانوادگی قائل است و دستورات اکیدی برای هر چه گرم تر و صمیمی‌تر کردن محیط خانواده و برقراری محبت بین زن و شوهر و فرزندان صادر فرموده است.
img/daneshnameh_up/4/41/ezdevaj.jpg

از آنجا که رکن اصلی خانواده زن و شوهرند اسلام برای هر یک از آنها حقوق و وظائفی تعیین فرموده که باید مورد توجه قرار گیرد تا نه تنها ظلمی به هیچ‌یک نشود بلکه با محبت و عشق‌ورزی طرفین، جلوی بسیاری از مفاسد اجتماعی گرفته شود.
در اینجا به بعضی از دستورات و وظائف زن و شوهر اشاره می‌شود:

تعداد بازدید ها: 13579