وضع زمان خواجه علی ، از لحاظ سیاسی ، اجتماعی و مذهبی و فرقه های صوفیه ؟از لحاظ سیاسی دوران رهبری خواجه علی مصادف بود با جهانگشائیهای تیمور در آسیا ( بر خلاف صفویان )
از لحاظ مذهبی ، فرمانروایان تیموری نیز همانند مغولان ، حاکمان متعصب نبودند بنابراین سیاست مدارای مذهبی تیموریان باعث شده بود که مردم پیرو مذاهب و اعتقادات اسلافشان باشد .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 3549