واژگان حرارت و ترمودینامیک


img/daneshnameh_up/a/a3/damping.gifimg/daneshnameh_up/b/b3/adia.gif img/daneshnameh_up/7/72/Boltzman.gif img/daneshnameh_up/b/bb/Brownian.gif

تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
img/daneshnameh_up/b/b6/THERMAN.GIFدما سنججنس ، ساختمان و ابعاد دماسنج در ادارات و مؤسسات مختلف سراسر دنیا که این دستگاه را بکار می‌برند، تفاوت دارد و به طبیعت گاز و گسترده دمایی که دماسنج برای آن در نظر گرفته شده است، بستگی دارد. در سالهای اخیر اصلاحات بزرگ زیادی در طرح دماسنجهای گازی صورت گرفته است.
thermometer
دماسنج الکترونیکدماسنج الکترونیک وسیله‌ای است که برای اندازه گیری دمای موادی مثل آب و حتی نقطه ذوب بسیاری ترکیبات آبی بکار می‌رود. به کمک این وسیله می‌توان حرارت داخلی یک دستگاه یا سیستم گران قیمت را اندازه گرفت. بدون اینکه سیستم آسیب ببیند. در اندازه گیری دمای برخی مایعات باید دقت شود که اثر شیمیایی بر روی سنسور حرارتی (عنصر حساس) نداشته باشد و در خصوص مایعاتی مثل اسیدها و بازهای قوی بهتر است، سنسور را داخل لوله شیشه‌ای با جدار نازک قرار داد و بطور غیر مستقیم دما را خواند.
electronic thermometer
انبساط گرماییوقتی دمای جامد یا مایعی افزایش یابد، مولکولها که انرژی بیشتری پیدا می‌کنند، در فواصل دورتری به جنبش در می‌آیند و در نتیجه حجم ماده افزایش می‌یابد. این افزایش حجم در اثر گرما را انبساط گرمایی ماده می‌نامند.
Termal Expansion
انبساط غیرعادی آب با گرم کردن جرم معینی از آب از صفر درجه سانتیگراد تا صد درجه سانتیگراد آب به طور یکنواخت منبسط نمی‌شوند، بلکه در 4 درجه سانتیگراد دارای کمترین حجم و در نتیجه بیشترین چگالی است. به همین سبب آب در زمستان از رو یخ می‌زند و لایه‌های پایینی آن یخ نمی‌زنند و برای آبزیان قابل زیست باقی می‌ماند.
انرژی داخلی انرژی داخلی یک جسم عبارت است از مجموع انرژی جنبشی مو لکولها ، ناشی از حرکت کتره‌ای و انرژی پتانسیل مولکولها به علت نیروهای متقابل بین اتمهای یک مولکول و بین مولکولها و سایر انواع. انرژی داخلی فقط به حالت دستگاه حجم ، فشار ، دما ، ارتباط دارد.
Intermal Energy
تابش فرآیندی است که در آن انرژی گسیل می‌شود و به صورت امواج الکترومغناطیسی انتقال می‌یابد.
Radiation
img/daneshnameh_up/c/cc/thermostat.jpg ترموستات (دماپا) وسیله‌ای است که دما را ثابت نگه می‌دارد. به طوری که وقتی دمای محیط از حد لازم بیشتر شود، عامل تولید گرما را قطع می‌کند و اگر دما از حد معینی پایین تر رود، آن را وصل می‌کند.
Thermostat
جامد حالتی از ماده که در آن ، مولکولها نمی‌توانند آزادانه حرکت کنند و فقط می‌توانند در اطراف یک نقطه ثابت حرکت ارتعاشی داشته باشند.
Solid
img/daneshnameh_up/6/6f/brownian.gif حرکت براونیحرکت نامنظم و کتره‌ای ذرات میکروسکوپی که در داخل یک سیال معلق باشند. علت این حرکت برخورد مولکولهای سیال با هر ذره‌ای است.
Brownian motion
دما کمیتی است معرف میزان گرمی مواد که با انرژی جنبشی متوسط مولکولی متناسب است.
Temperature
img/daneshnameh_up/d/da/AbsoluteZero.jpg صفر مطلق دمایی که در آن فشار و انرژی جنبشی متوسط مولکولی گاز کامل ، صفر می‌شود. از لحاظ نظری و عملی دمای هیچ ماده‌ای را نمی‌توان به صفر مطلق رساند.
Absolute Zero
ظرفیت گرمایی مقدار گرمایی است که لازم است تا دمای مقدار معینی ماده را یک درجه افزایش یا کاهش دهد.
Heat Capacity
کالریمقدار گرمایی است که دمای یک گرم آب را یک درحه سلسسیوس گرمتر کند.
Calorie
گرمای ویژه (ظرفیت گرمایی ویژه) مقدار گرمایی است که دمای واحد جرم یک درجه افزایش می‌دهد.
Specific Heat
گاز حالتی از ماده است که در آن ذرات می‌توانند در هر امتدادی آزادانه حرکت کنند. در این حالت ماده ، انرژی جنبشی ذره‌ها به مراتب از انرژی پتانسیل آنها بیشتر باشد.
Gas
گاز کامل گازی است که میان مولکولهای آن مطلقا نیروی جاذبه وحود نداشته باشد.
Ideal-Gass
گرمای ذوب مقدار گرمایی است که به واحد جرم یک ماده داده می‌شود تا در نقطه ذوب خود مایع شود.
مایع حالتی از مایع است که در آن ، مولکولها می‌توانند در حجم مایع که ثابت است حرکت انتقالی داشته باشند.
Liquid
نقطه ذوب نقطه ذوب هر مایع دمایی است که در آن جامد و مایع یک ماده به حالت تعادل باشند.
Meltiny Point
img/daneshnameh_up/d/d1/greenhouseeffect.jpgاثر گلخانه‌ای اثری است که توسط گازهای خاصی ، مانند کربن دی اکسید یا بخار آب ، به وجود می‌آید و به علت جذب تابش فرو سرخ باعث گرم شدن جو زمین می‌شود.
Green House Effect
انرژی داخلی مجموع انرژی جنبشی مولکولها ناشی از حرکت کتره‌ای و انرژی پتانسیل مولکولی به علت نیروهای وارد بین اتمهای یک مولکول و بین مولکولها و سایر انواع انرژی مولکولها را انرژی داخلی می‌نامند.
Internal Energy
بازده گرمایی بازده گرمایی یک موتور گرمایی عبارت است از نسبت کار انجام شده در یک چرخه موتور به گرمایی که در این مدت گرفته می شود.
Heat Efficiency
بخار اشباع شدهبخاری است که در آن تعداد مولکولهایی که مایع را ترک می‌کنند، مساوی تعداد مولکولهایی باشد که از بخار به مایع بر می‌گردند.
Ssturatedsteam
ترمودینامیکشاخه‌ای از علم فیزیک که به مطالعه رابطه بین گرما و انرژی مکانیکی یا سایر انواع انرژی می‌پردازند.
Thermodynamic
تعادل گرماییوقتی که دو جسم که باهم تماس گرمایی دارند، به وضعی برسند که دیگر تبادل گرما نکنند، به عبارت دیگر هم دما شوند، می‌گویند در تعادل گرمایی‌اند.
Heat Eguibrium
تغییر حالت تغییر ماده از یک حالت فیزیکی جامد ، یا گاز به حالت دیگر است.
Change of state
چشمه گرما محیط یا دستگاهی است که تغییر دمای آن بر اثر تبادل گرما قابل ملاحظه نیست.
Source of Heat
دستگاه مقدار مشخصی از ماده یا مجموعه‌ای از اجزای مختلف که با سطحی حقیقی یا فرضی ، محدود و از بقیه جدا شده باشد، دستگاه نامیده می‌شود.
System
دما دما کمیتی است که میزان گرمی یا سردی جسم را مشخص می‌کند. دمای یک جسم خاصیتی است که جهت جریان گرما را در هنگام تماس جسم با اجسام دیگر ، مشخص می‌کند.
Thermometer
ژول یکای اصلی کار و انرژی در دستگاه بین المللی واحدها.
Joul
صفر مطلقپایین‌ترین دمای ممکن است. به طوری که هیچ جسمی را نمی‌توان پایین تر از این دما سرد کرد. در مقیاس کلوین ، صفر مطلق مبنای اندازه گیری دماست.
Absolute Temperature
قانون اول ترمودینامیک هنگامی که یک دستگاه ترمودینامیکی مقدار Q گرما بگیرد و مقدار W کار انجام دهد، انرژی داخلی آن از Ui به Uf تغییر پیدا می‌کند و داریم : ΔU=Uf - Ui = Q - W
Thermodynamic first law
img/daneshnameh_up/7/74/thermo2.gif قانون دوم ترمودینامیکشارش گرما به طور خود به خود ، همیشه از جسم با دمای بیشتر به جسم دمای کمتر ، صورت می‌گیرد و هیچ گاه در جهت عکس انجام نمی‌گیرد.
Thermodynamic Second law
قانون سوم ترمودینامیک رسیدن به دمای صفر مطلق غیر ممکن است.
Thermodynamic Third law
قانون صفرم ترمودینامیک دو دستگاهی که هر یک با دستگاه سومی در تعادل گرمایی باشند، خودشان باهم درتعادل گرمایی‌اند.
Thermodynamic Zero law


تعداد بازدید ها: 23910