نوشگاه


نوشگاه
Nectaire


عضو ترشح کننده نوعی ماده قندی بنام نوش است که بر روی نهنج گل به صورت برجسته و یا به شکل حلقوی (در قسمت داخل یا خارج پایه پرچم ها) دیده می شود و یا آنکه ممکن است به صورت صفحه قرصی شکل و غیره در آید. در بعضی گیاهان تیره آلاله جام گل از تغییر شکل پرچم ها به اعضای مولد نوش که کم و بیش ظاهر گلبرگ مانند دارند، حاصل می شود.


تعداد بازدید ها: 5737