نقش اقتدار در تربیت


در مسائل تربیتی نکات فراوانی نهفته است که باید از هر کدام به موقع و به اندازه استفاده نمود تا به موفقیت کامل دستیابی پیدا کرد.
یکی از مسائل مهم در تربیت، حفظ اقتدار مربی است، مربی در عین محبت و صفا و یکرنگی و در کمال دلسوزی و ایثار و گذشت باید مسیر تربیت را طی کند و شخص تحت تربیت خود را در پیچ و خم مسائل تربیتی یاری دهد، ولی این بمعنی تساهل و تسامح دائم نیست.

گرچه خود این دو اهرم نیز در جایگاه خود مؤثّر و کارآمدند، ولی مربی باید از اصل اساسی اقتدار نیز غافل نماند، مخصوصاً برای تربیت روحهای بازیگوش و سرکش، حفظ اقتدار و لازم است وگرنه مربی را آلت دست قرار میدهند و آنرا به این سو و آن سو میکشند و کار تربیتی را بی اثر میسازند.

البته توجه دارید که اقتدار را نباید با خشونت اشتباه گرفت.
بسیارند انسانهای مقتدری که بدون ذره ای خشونت، بار سنگین تربیت را به مقصد میرسانند و هستند افرادی که با کمال خشونتی که اعمال میکنند از اقتدار لازم برخوردار نمی باشند.

مراجعه شود به:
تربیت اولاد

تعداد بازدید ها: 10758