نقشه برداری درجه 2


معرفی

نقشه بردار درحه 2 کسی است که از عهده انجام نقشه خوانی ، عملیات مساحی، اندازه گیری اختلاف ارتفاع بالاترازیاب، اندازه گیری زاویه، قرائت فاصله بروش غیرمستقیم، اندازه گیری اختلاف ارتفاع بروش عیرمستقیم، تعیین موقعیت نقاط اصلی، برداشت عوارض زمین بروش تاکئومتری، انتقال نقاط اصلی و فرعی روی کاغذ شبکه بندی و انجام پروژه عملی در یک منطقه وسیع با عوارض زمینی برآید.

نمونه وظایف

1. توانایی نقشه خوانی
2. توانایی انجام عملیات مساحی
3. توانایی اندازه گیری اختلاف ارتفاع با ترازیاب
4. توانایی اندازه گیری زاویه
5. توانایی اندازه گیری اختلاف ارتفاع به روش غیر مستقیم
6. توانایی تعیین موقعیت نقاط اصلی
7. توانایی برداش عوارض زمین بروش تاکئومتری
8. توانایی انتقال اصلی و فرعی روی کاغذ شبکه بندی شده
9. توانایی انجام پروژه عملی در یک منطقه وسیع با تپه ماهور و عوارض زمین
ابزار و وسایل

1. تخته سیاه
2. گچ و تخته پاک کن
3. نوشت افزار
4. خط کش اشل ساختمانی
5. خط کش اشل نقشه برداری
6. کاغذ میلیمتری
7. کاغذ معمولی
8. نقشه های مختلف با مقیاس
9. تخته چوبی
10. نقشه های پلاتیمتری در استاندارد متداول
11. نوشت افزار
12. استرسکوپ جیبی
شرایط ارتقاء شغل

با توجه به کارهایی که در محدوده شغل نقشه برداری وجود دارد تعیین موقعیت و اندازه گیری بسیار مهم و دارای اهمیت است. یک نقشه بردار برای ارتقاء شغلی خود به نقشه بردار درجه 1 باید در اندازه گیری ها و رفتارهای عملیاتی شغل خود از دقت و جدیت برخوردار باشد و در نوشتن اندازه ها سهل انگاری ننماید.
ویژگی های شخصیتی

خیلی واضح است که نقشه برداری با نقشه کشی متفاوت است گر چه هر چه نام نقشه را همراه خود دارند و در برخی اصول مشترک هستند اما نقشه برداری یک کار گروهی است که در آن دقت حواس، توانایی کار در شرایط دشوار، علاقه به تغییر و تحول و کار در آب و هوای متفاوت برخی از ویژگی ها و خصوصیاتی است که باید روحیات شما با آن متناسب باشد.
سلامت چشم و دقت در اندازه گیری مهم است و به جهت فراوانی اندازه گیری در این شغل باید قدرت تخمین خوبی داشته باشید.
قبول مسئولیت در این شغل با توجه به شرایط حاکم بر آن که بسیاری از امور وابسته به یک نقشه برداری صحیح است بسیار حائز اهمیت است.

تعداد بازدید ها: 19060