نضر بن کنانه


نضر فرزند کنانه از اجداد پیامبر اسلام است کنانه چون رئیس قبائل شد در خواب به او گفتند: که برّه دختر مرّ بن لوّ بن طانجة بن الیاس را به همسری انتخاب کن که از وی فرزندی یگانه به جهان آید.

کنانه نیز برّه را تزویج نمود و از وی دارای سه پسر شد 1- نضر، 2- ملک، 3- ملکان لکن نور نبوی از جبین نضر می درخشید و علت نامگذاری او به نضر همین زیبائی و درخشش چهره بود.

به نضر، قریش نیز گویند و هر قبیله که نسبش به نضر پیوند دارد او را قریش خوانند.
نضر مردی بزرگ و با تدبیر بود که سیادت قوم را داشت پراکندگان قبیله را فراهم آورده اند و در اغلب صبح ها مردم بر سر سفره خوان و احسان او مجتمع می شدند و از این جهت به او قریش گفتند زیرا قریش به معنی مجتمع ساختن است.

نضر دارای 6 پسر بود بنام ‹‹مالک›› و دیگری ‹‹نحیله›› که نور نبوی از نضر به مالک رسید.

منابع:
منتهی الامال


تعداد بازدید ها: 20461