نتایج جنگ آق دربند سرخس
1- جنگ سرخس و درهم شکستن قدرت محمد امین خان برای تحکیم نفوذ و قدرت حکومت مرکزی ایران در میان ایلات ترکمانان و نواحی مجاور جیحون که از پایتخت ایران دور بودند و به مراکز فعالیتهای روسیه نزدیک بودند اثر بسیار مفیدی بخشید.
2- لیکن درباریان فاصله ناصرالدین شاه و صدراعظم بی کفایت او نتوانستند و یا نخواستند از این پیروزی استفاده کنند.
3- دولت روسیه نیز با زبردستی و مهارت کامل به وسیله سفیر خود در تهران، نظر شاه را به جانب هرات متوجه ساخت.
4- همین که قوای ایران از خراسان شمالی و مرو و بخارا برای حمله به هرات در سال 1272 هجری فراخوانده شدند. نواحی جیحون و خوارزم بدون مدافع ماند
5- در این زمان دولت روسیه بلافاصله اولین دسته سپاه خود را روانه خیوه کرد و از تفرقه بزرگی که بعد از جنگ آق در بند سرخس بین حکام و امراء و سران ایلات ترکمان پیش آمده بود استفاده نمود و نفوذ نظامی خود را در خوارزم برقرار ساخت.
6- این امر مقدمه تسخیر ترکستان غربی و از دست رفتن متصرفات ایران در کنار جیحون شد.منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه
اقدامات و رخدادها در دوره صدارت میرزا آقاخان نوری :
1. جنگ آق دربند سرخس
2. نتایج این جنگ
3. برخورد با انگلیس بر سر هرات
4. معاهده پاریس
5. تعیین مرز شمال شرقی
6. تعیین مرزهای جنوب شرقی


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 9577