ناوبر و عکاسی هوایی


معرفی


متصدیان این شغل تحت نظارت کلی در زمینه تنظیم وسائل ناوبری یا عکاسی، تهیه و ترسیم اندکسهای مقدماتی پروازهای عکسبرداری، هدایت خلبان در کلیه موارد عسکبرداری هوایی بر روی نوارهای پرواز و محاسبه مقیاسهای مختلف عکسبرداری و یا سایر امور انجام وظایف محوله اشتغال دارند.

نمونه وظایف

 • کنترل و آماده نمودن وسائل عکسبرداری هوای طبق چک لیست.
 • حفظ مداوم تراز دستگاه عکسبرداری هوایی در حد قابل قبول جهت تبدیل نگاتیف در دستگاه های فتوگرامتری.
 • تنظیم دستگاه مکنده در (انتروال) عکسبرداری هوایی.
 • ضبط و ثبت مشخصات هر نوار و کنترل پوشش طولی و ترکیب و ساختن داروهای ظهور و ثبوت.
 • آشنایی به هواشناسی و استفاده از آن به منظور اجرای عملیات عکسبرداری.
 • محاسبه ارتفاع مطلق پرواز هواپیما توسط کامپیوتر هواپیمایی و تصحیح اثرحرارت محیط.
 • محاسبه تعیین زوایه پرتی لحظه ای هواپیما و تنظیم زاویه دستگاه ناوبری آن.
 • محاسبه مقدار مساحت عکسبرداری شده و طول مسیرهای عکسبرداری.
 • محاسبه سرعت با دو زاویه پرتی لحظه ای هواپیما و تنظیم زاویه انحراف دستگاههای ناوبری و عکسبرداری و حل اختلاف آنها.
 • محاسبه و حل اختلاف محورهای X وY هواپیما با محروهای دستگاههای ناوبری و عکاسی.
 • پیاده کردن حد منطقه موردنظر روی هر نوار.
 • تهیه موزاییک جهت پرواز.


بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

 • سازمان نقشه برداری کشور
اشتغال یابند.

شرایط احراز

 • دانشنامه لیسانس و یا بالاتر در یکی از رشته های نقشه برداری هوایی و یا فنی هوایی و طی دوره پرواز عکسبرداری هوایی.
 • گواهینامه فوق دیپلم در نقشه برداری و یا راه و ساختمان و طی دوره عکسبرداری هوایی.

تعداد بازدید ها: 11268