مکاتب فلسفه غرب
درآمد

مکاتب فلسفه غرب، مکاتبی هستند که در دنیای غرب(عمدتا اروپا و آمریکا ) و در سنت فلسفی غرب به وجود آمده باشند.
در طول تاریخ فلسفه غرب، مکاتب زیادی ظهور کرده اند. بعضی از این مکاتب، عمر زیادی نداشته اند و پس از مدتی از میان رفته اند؛ اما بعضی دیگر، نفوذ خود را تا قرن ها پس از خود، حفظ کرده اند. گرچه باید گفت که در حقیقت، هیچ مکتبی از میان نرفته است؛ بلکه بستر و محیط مناسب خود را از دست داده است.

مکاتب فلسفی غرب را بر چند گونه می توان تقسیم بندی نمود:

مکاتب فلسفی غرب بر اساس جغرافیا

مکاتب فلسفی غرب بر اساس تاریخ فلسفه غرب


تعداد بازدید ها: 37245