منازل مهاجران در مدینه


مسلمانان مدینه ( انصار ) از مهاجران به خوبی پذیرایی کردند و آنان را در منازل خود مهمان نمودند:
خبیب بن یساف در خانه‌ی خود طلحه بن عبیدالله و صهیب بن سنان را جای داد.
حمزه بن عبدالمطلب (عموی پیامبر )، زید بن حارثه، ابومرثد کناز بن حصین، مرثد بن حصین، انسه و ابو کبشه ( دو غلام پیامبر ) مهمان اسعد بن زراره شدند.
عبیده بن حارث بن مطلب و برادرش طفیل، حصین، مسطح بن اثاثه، سویبط بن سعد، خباب بن الارت و کلیب بن عمیر در محله قبا مهمان عبدالله بن سلمه شدند.
زبیر بن عوام، ابو سبره بن ابی رهم، منذر بن محمد در محله عصبه ساکن شدند.
مصعب بن عمیر در منزل سعد بن معاذ در محله بنی عبدالله شهل مهمان شد.
مهاجران مجرد (بدون همسر) در خانه‌ی سعد بن خیثمه که او نیز مجرد بود سکونت یافتند.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 6145