مسیحیت در قرآن


یکی از ادیان آسمانی آیین یهود است. تورات، کتاب آسمانی یهود که بر حضرت موسی نازل شد مردم را به عقیده و برنامه‌ای دعوت می‌کرد که مردم موظف بودند در همه‌ی شئون حیاتی خود به آن رجوع کنند. این کتاب آسمانی فقط مجموعه‌ای از پند و اندرز یا راهنمایی عبادات و شعائر نبود، بلکه برنامه‌ی‌ آموزنده‌ی آن بشر را به یک زندگی سعادتمند دنیوی نیز رهبری می‌کرد برای خوب زیستن و انسانی زیستن دستور‌العمل کامل و جامع به شمار می‌آمد. در این باره قرآن نیز سخن گفته است: (مائده آیات 45و44) آنچه قرآن در این آیات از تورات نقل می کند یک نمونه از مقررات بی‌شماری است که در آن کتاب آسمانی تدوین شده است و حضرت موسیعلیه‌السلام و پس از او سایر پیغمبران بنی‌اسرائیل، در طول چند قرن، زندگی اجتماعات را با آن اداره نموده‌اند.

تعداد بازدید ها: 16225