مرحله اول : زمینه های شکل گیری مذهب از ازمنه قدیم یا تشکیل حکومت

1- منشا پیدایش مذهب صفویان تصوف بود .
2- تصوف پدیده اصلی است که در سرزمین اسلام برگرفته از عقاید ایران قبل از اسلام .
3- در اسلام در پایان قرن اول هجری از تصوف سخن گفته شده است .
4- گسترش تصوف د رقرون بعدی سبب ایجاد طریقتهای مختلفی شد که در فاصله قرنهای ششم تا نهم هجری فرقه های مذهبی را تشکیل دادند .
5- تشکیل فرقه های مذهبی با تضج گرفتن حرکت سیاسی در جریانات تاریخی موثر واقع شد .
6- فرقه مذهبی صوفی به رهبری شیخ صفی الدین اردبیلی وارد مرحله جدیدی شد .
7- طریقت مذهبی صوفی در زمان سلطان جنید و سلطان حیدر رنگ سیاسی گرفت.
8- با تشکیل دولت صفوی طریقت صفوی از حالت خانقاهی کامل بیرون آمد و شکل یک مذهب رسمی و دولتی به نام تشیع اثنی عشری گرفت .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریخ


تعداد بازدید ها: 8006