مراحل طرح و تدوین سیستمهای حسابداری


برای طرح وتدوین سیستمهای حسابداری اقدامات و روشهایی در مراحل مختلف صورت می گیرد .مراحل طرح و تدوین سیستمهای حسابداری ، شامل مراحل ششگانه زیر است :


این مراحل در بعضی از موارد به اندازه ای در هم آمیخته اند که تفکیک آنها از یکدیگر عملا امکان پذیر نیست .

در بعضی موارد حتی در مرحله پایانی طراحی سیستمهای حسابداری یعنی نگهداری سیستمهای حسابداری ممکن است برگشت به اولین مرحله طراحی سیستم حسابداری یعنی شناسایی صورت گیرد و جمع آوری بعضی اطلاعات و شناخت بیشتر مورد نیاز باشد .


تعداد بازدید ها: 57830