مدیر حسابرسی
معرفی

مدیر حسابرسی کسی است که از عهده انجام عوامل موثر محیط کار، کنترل حسابرسی ها، نظارت بر حسابرسی ها، کنترل برنامه های حسابرسی تدوین شده، ارزیابی شواهد و مدارک و پیشگیری از مشکلات و حل آنها برآید.نمونه وظایف

1. شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی- بهداشتی و پیشگیری از حوادث
2. توانایی اجرای عملیات مدیریت در امور حسابرسی
3. شناسایی اهداف مدیریت و قوانین واحد مربوطه
4. شناسایی فرایند مدیریت
5. شناسایی انواع حسابرسی و اهداف آنها
  • حسابرسی رعایت (تطبیقی)
  • حسابرسی مالی
  • حسابرسی مدیریت (عملیاتی)
  • حسابرسی جامع
  • حسابرسی اثربخشی

6. شناسایی انواع حسابرسی مدیریت و وظایف آنها
  • حسابرسی مدیریت تخصصی

7. توانایی اجرای عملیات مدیریت در امور حسابرسیابزار و وسایل

1. استانداردهای حسابرسی
2. اسناد و مدارک مالی و غیر مالی
3. کار برگ حسابرسی
4. شناسنامه های شغلی
5. منابع اطلاعاتی انواع حسابرسی مدیریت
6. نمودار سازمانی
7. کتب مربوط به مدیریت و حسابرسی عملیاتی و مالیشرایط ارتقاء شغل

مدیر حسابرسی در حفظ امانت، صحت در کارها و سرعت و دقتی که در امر خطیر و مهم حسابرسی انجام می دهد می تواند زمینه های شغلی خود را ارتقاء و میزان حقوق خود را در بخش خصوصی افزایش دهد.ویژگیهای شخصیتی

ویژگی های یک مدیر حسابرسی در دو بخش عمده قابل بررسی است. اول مدیریت دوم حسابرسی، مدیریت به خودی خود کاری است مسئولیت ساز پر مشکل و البته با اهمیت است. اگر مدیریت در بخشی باشد که با مسائل مالی در ارتباط باشد به مراتب دشوارتر و جدی تر خواهد شد یک مدیر حسابرسی باید با دقت و حوصله، آگاهانه به انجام وظایفی بپردازد که بتواند برای مجموعه خود پاسخگو باشد.

تعداد بازدید ها: 15008