لطفعلی خان زند

لطفعلی خان زند

( 1209- 1203 ه )
1- اولین نبرد لطفعلی خان با آقا محمد خان (1203 ه. ق)
2- بزرگترین اشتباه لطفعلی خان زند – لشکرکشی به کرمان
3- پیامدها و عواقب لشکرکشی خان زند به کرمان
4- توطئه حاج ابراهیم کلانتر
5- آوارگی لطفعلی خان زند و پیروزی او در جنگ قبله
6- جنگ شهرک و فتح شیراز توسط آقا محمد خان قاجار
7- توطئه میرزا فتح الله اردلائی
8- سرانجام لطفعلی خان
.منبع:CDایرانیا

مراحل مختلف حکومت سلسله زندیان در ایران ( 1160 – 1209 ه. ق)
1- مرحله اول از مرگ نادر تا روی کار آمدن کریم خان (1160 – 1165 ه.ق)
2- مرحله دوم از قدرت یابی کریم خان زند تا فوت او (1165 – 1193 ه.ق)
3- مرحله سوم : از مرگ کریم خان تا غلبه آقا محمد خان قاجار بر لطفعلی خان زند ( 1193 – 1209 ه . ق)
مرحله اول زندیه

مرحله دوم زندیه

مرحله سوم زندیه1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 25626