قوی قطبی
img/daneshnameh_up/6/66/Ghoo_ghotbi.jpg


این قو با جثه ای متوسط دارای سه فرم با تفاوتهای جزئی می باشد. فرمی که در آمریکای شمالی زندگی می کند به نام قوی سوت زن شناخته شده است. قوهای ماده و نر در کنار هم به صورت جفتی زندگی می کنند. وقتی که بعد از تولید مثل به سمت جنوب مهاجرت می کنند، نوزادان آنها به همراه والدین پرواز می کنند و تمام اعضاء خانواده تا بهار سال بعد در کنار هم می مانند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 10881