قضیه دوم یکریختی گروه‌ها


قضیه دوم یک‌ریختی گروهها

اگر دو زیر گروه باشند ، به‌طوری‌که نرمال در باشد ، آنگاه زیرگروه نرمال در است و:


اثبات:
چون ، بنابراین که معادل است با .
بدیهی است . زیرا .بنابراین گروه خارج‌قسمتی تعریف شده می‌باشد.
حال نشان می‌دهیم با ضابطۀ زیر یک اپی‌مورفیسم است:

اما خوش‌تعریف است .زیرا:

هم‌ریختی نیز می‌باشد. چرا که:

اکنون به بررسی پوشا بودن می‌پردازیم :

در نتیجه یک اپی‌مورفیسم است. بنابراین طبق قضیه اول یک‌ریختی گروه‌ها داریم :

حال کافیست نشان دهیم . اما :

اما می دانیم است . بنابراین و .

نتیجه:

اگر یک گروه متناهی و باشند و ، آنگاه :


اثبات:
طبق قضیه دوم یک‌ریختی گروه‌ها:


همچنین ببینید


پیوندهای خارجی

http://mathworld.wolfram.com/SecondGroupIsomorphismTheorem.html


تعداد بازدید ها: 11591