فیلم ورود ویروسها به سلول و تکثیر آنها


عنوان : فیلم ورود ویروسها به سلول و تکثیر آنها کاربر :سمیه فارابی اصل

در این تصویر شما چگونگی ورود ویروس بیماریزا به داخل سلول و تکثیر آن را مشاهده می کنید.

تصویر
تعداد بازدید ها: 15271