فتح روم پس از کشته شدن سفیانی


پس از کشته شدن سفیانی و تحویل داده شدن طرفداران پناهنده اش به غرب، مدت زمانی می گذرد تا روم به دست حضرت مهدی (علیه السلام) فتح گردد. زیرا در حدیث با« ثُمَّ» عطف گردیده است.

از امام باقر «علیه السلام) روایت شده که فرمود: « سپس روم به دست حضرت مهدی (علیه السلام) فتح می گردد، آن گاه امام علیه اسلام در میان آنان مسجدی می سازد و یکی از یارانش را به حکومت آن جا می گمارد و می رود. »

منابع:

بحارالانوار، ج 52، ص 319 ،حدیث 206

مراجعه شود به:

پناهندگی طرفداران سفیانی


تعداد بازدید ها: 6734