غارشناسی


غار حفره ای نسبتا بزرگ بر روی زمین یا در زیر آن مخصوصا زمانی که طبیعی باشد و در زمین دهانه یا مدخلی داشته باشد.

ماهیت غارشناسی

انواع غارها

شکل غارها

آب و هوای غارها

تزئینات رنگی آهکی در غار


تعداد بازدید ها: 17158