طراحی مکانیزم کنترل سیستم حسابداری


مکانیزمهای کنترل دقیقا مشخص شده و نقاطی از سیستم که نیازمند اعمال کنترل بیشتری هستند تعیین می گردد . روند نمای فرمها برای تشخیص نقاط اعمال کنترل داخلی کاربرد فراوانی دارد .

در مورد طراحی سیستمهای کامپیوتری ، پس از انتخاب بهترین سیستم ، وقت زیادی صرف کد گذاری و آزمایش برنامه کامپیوتر می شود . انتخاب سیستم نرم افزار و سخت افزار از وظایف طراح سیستم حسابداری است که با دریافت پیشنهادات فروشندگان و ارزیابی آنها انجام می شود .


تعداد بازدید ها: 20540