صلح امام حسن علیه السلام


مهم ترین بخش زندگی امام حسن علیه السلام ماجرای صلح او با معاویه است؛ صلحی که می‌توان آن را «انقلاب سبز حسنی» یا آتش بس امامت در برابر دشمن به منظور حفظ ارزش‌ها و نیروها نامید.
این ماجرای پیچیده، در طول تاریخ گرفتار تحلیل‌های ناروای بسیاری شده است. تحلیل صحیح و اجمالی این جریان تاریخی به بررسی چهار امر نیازمند است:
1- شرایط زمینه ساز صلح امام حسن علیه السلام
2- طرفداران سپاهیان امام حسین علیه السلام از صلح با معاویه
3- متن صلحنامه امام حسن علیه السلام و معاویه
4- هدف امام حسن علیه السلام از صلح با معاویه

مراجعه شود به:
دورانهای زندگی امام حسن علیه السلام


تعداد بازدید ها: 53052