شیوه علی عمادالدوله در جلب سپاهیان


شیوه علی عمادالدوله در جلب سپاهیان

شیوه عمادالدوله در جلب سپاهیان که از آغاز کار همواره از طریق سخاوت و بخشش و گشاده دستی بود، قلوب آنها را به خود مایل می‏ساخت و اساس قدرت و دولت آل بویه را استحکام می‏بخشید،

اما عادت سپاه به دریافت این بخششها که در پایان عهد آل بویه با ضعف خزانه رو به رو بود، غالباً منجر به شکایت سپاهیان و ایجاد مزاحمت و بروز شورشهای نظامی و تزلزل امنیت در قلمرو اخلاف وی شد.


تعداد بازدید ها: 5899