شرف الملوک پسر کیخسرو


شرف الملوک پسر کیخسرو

«728-734 ق /1328-1334 م»

شرف الملوک پسر کیخسرو با تاج الدوله زیار پسر کیخسرو از حاکمان رستمدار همزمان بود و هر دو به فاصله چند ماه از یکدیگر درگذشتند. از روزگار او واقعه مهمی در تاریخ ذکر نشده است.


تعداد بازدید ها: 5239