شته آبی
img/daneshnameh_up/8/8a/Shate_abi.jpg


وقتی حشرات پرنده روی سطح آب می نشینند طعمه شته شکارچی می شوند بعضی شته ها مثل پشه پا بلند مرداب در سطح آب گردش می کنند و حشرات غوطه ور شده را می خورند شته های دیگر توی آب زندگی می کنند و به حیوانات کوچکی مثل بچه قورباغه و بچه وزغ حمله می کنند و همچنین ماهی های کوچک را مورد حمله قرار می دهند شته آبی مثل تمام حشرات دیگر دارای دو جفت بال بوده و بیشتر آنها پرواز کنندگان خوبی هستند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 8426