سینئول


سینئول
cineol


کاژه پوتول cajeputol
اوکالیپتول Eucalyptol
به فرمولC10H18O وبه وزن مولکولی 24/ 154 است. سینئول از مواد اصلی تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس می باشد. و از اسانس افسنطین نیز به دست آمده است. از پوست و ساقه canella alba L. بدست آمده است.سینئول مایعی بی رنگ دارای بوئی شبیه بوی کافور، طعم تند و سرد کننده است. در آب حل نمی شود. با الکل، کلروفرم، اتر، اسید استیک گلا سیال و اسانسها قابلیت اختلاط دارد. سینئول اثر میکروب کشی دارد و در فرمول گرد دندانها به مقدار 25/. وارد می شود. اثر درمانی و موارد استعمال آن مشابه اسانس تربانیتن است با این تفاوت که بخلاف آن کمتر مخاط ها را تحریک می کند. سینئول باید در جای خنک و دور از نور نگهداری شود و شیشه محتوی آن مملو باشد.تعداد بازدید ها: 16896