سپیولیت


img/daneshnameh_up/d/d9/_ggttqq_Sepiolite.jpg
سپیولیت - اگرگاتهای رشته ای روی مرمر
سپیولیت (Sepiolite)
Mg4 (OH)2 Si6 O15.2H2O+4H2O
سیستم تبلور
ناشناخته
مات
شکستگی
غیرشفاف
نوع سختی
کریپتوکریستالین - آگرگاتهای خاکی ، توده ای ، متخلخل و رشته ای
اشکال ظاهری
فراوان ; ترکیه ، اسپانیا ، یونان و غیره
. محلول است HCL به راحتی ذوب میشود در
MgO=24.88% SiO2=55.65% H2O=19.47%
ترکیب شیمیایی
سفید - متمایل به خاکستری - متمایل به زرد - آبی سبز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ثانوی در سرپانتینیت
منشا تشکیل
(کریپتوکریستالین رشته ای - بی شکل (آمرف
شکل بلورها
در الکترونیک - وسایل زینتی - داروسازی و غیره
محل پیدایش
در آب غوطه ور میشود و به زبان می چسبد-دارای لومینسانس گاه سفید ، متمایل به زرد یا سفید متمایل به آبی
سایر مشخصات
به معنای سنگ و از نظر رنگ و تخلخل
.گرفته شده است Sepia,lithos ازکلمات یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
22.52-


منبع


تعداد بازدید ها: 15454