سولانین


سولانین
Solanin


سولاتونین Solatonin
به فرمول C45H73NO15 و به وزن ملکولی 4./ 868 است. در انواع مختلف Solanum مخصوصاً در سیب زمینی ، تاجریزی سیاه و گوجه فرنگی وجود دارد. در جوانه تازه غده سیب زمینی، به مقدار تقریبی 04/0 درصد از آن یافت می شود.
روش استخراج سولانین توسط soyltys , wallenfels مشخص شده به روش کروماتوگرافی، 6 نوع ترکیب آلفا، تباوگا، سولاتین و آلفابتا، کاما a,b,y chacimine در آن مشخص گردید که از بین آنها، مقدار آلفاسولانین بیشتر از همه است. سولانین به صورت بلوریهای سوزنی باریک دراکس 85 درجه بدست می آید. در گرمای 190 درجه، حالت سخت شده پیدا می کند بدون آنکه ذوب شود و در حرارت حدود 285 درجه تجزیه می گردد. در الکل گرم، به سهولت حل می شود. عملاً در آب غیر محلول است ( 25 میلی گرم در یک لیتر آب و PH معادل 6)، دراتر، کلروفرم نیز قابلیت انحلال ندارد.تعداد بازدید ها: 14250