سنتز طبیعی پروتئین


مفاهیم پایه

ترتیبی که بازها در مولکول DNA دارند اطلاعات مورد استفاده برای سنتز پروتئینها را فراهم می سازد. در این فرآیند دو نوع RNA مورد استفاده قرار می‌گیرد. RNA و DNA بازهای یکسانی بکار می‌برند. در RNA به جای تیمین (T) از اوراسیل (U) استفاده شده است. ساختار اوراسیل شبیه ساختار تیمین است. به استثنای اینکه یک اتم هیدروژن جانشین گروه شده است.

بنابراین به همان صورت که T و A را تکمیل می‌کند، U و A را تکمیل می‌نماید. زنجیر RNA در هسته یاخته از نوکلئوتیدها سنتز می‌شود. به نحوی که ترتیب بازها در زنجیر RNA ترتیب بخشی از زنجیر DNA را تکمیل می‌کند. بنابراین ، زنجیر DNA به عنوان یک الگو عمل می‌کند. زنجیری را که بدین صورت تشکیل می‌شود RNA پیک نامیده می‌شود.

اثر سنتز بر واحدهای پروتئین

اطلاعات در بخشی از زنجیر DNA توسط RNA پیک نسخه برداری می‌شود. اطلاعات ، پیامی است که پیکها از هسته یاخته به ریبوزمها ، جایی که پروتئین ساخته می‌شود، عمل کنند. ترتیب بازها ، ترتیبی را که در آن اسیدهای آمینه مختلف برای تشکیل پروتئین به دور هم جمع می‌شوند، تعیین می‌کند. هر اسید آمینه پروتئین ، توسط مجموعه‌ای از گروه سه تایی بازی مربوط به زنجیر RNA پیک مشخص می‌گردد.

هر یک از هزاران پروتئین متفاوت که توسط سلولها سنتز می‌شود با mRNA خاص یا قطعه‌ای از یک مولکول mRNA کدبندی می‌شود. بخشی از زنجیر RNA پیک که حاوی سه باز یک رمز باشد رمز نامیده می‌شود. نوع دوم RNA که RNA ناقل نامیده می‌شود برای یافتن رمز مورد استفاده قرار می‌گیرد و پروتئین را می‌سازد. زنجیرهای RNA ناقل کوچکترین زنجیرهای اسید نوکلئیک هستند و تقریبا از 80 نوکلئوتید تشکیل شده‌اند و ممکن است چند بازی بیش از چهار باز معمول داشته باشد.

مراحل سنتز پروتئین

یک مولکول RNA ناقل معین که یک اسید آمینه خاص پیوند تشکیل می‌دهد و آن را با RNA پیک حمل می‌کند. در این محل ، در موقعیتی که توسط رمز RNA پیک تعیین می‌شود، به پروتئین می‌پیوندند. در اینجا گفته می‌شود RNA ناقل ، رمز را ترجمه می‌کند. هر RNA ناقل حاوی یک سه تایی بازی به نام (ضد رمز) است که سه تایی رمز RNA پیک را تکمیل می‌نماید. ضد رمز یک RNA ناقل معین به اسید آمینه خاصی که آنرا حمل می‌کند، مربوط می‌شود. سنتز پروتئین طی مراحلی انجام می‌گیرد. RNA ناقل که حامل اسید آمینه است از طریق جفت شدن رمزه – ضد رمزه به RNA پیک متصل می‌شود.

RNA ناقل دوم به رمز بعدی زنجیر RNA پیک متصل می‌شود. اتصال پپتیدی بین دو اسید آمینه خود را ترک می‌کند تا به دی پپتید ملحق شود. RNA ناقل سوم که توسط رمزه بعدی مشخص می‌شود، به RNA پیک متصل می‌شود. به محض اینکه یک پیوند پپتیدی ، دی‌پپتید را به آمینو اسید RNA ناقل سوم متصل می‌کند، RNA ناقل دوم رها می‌گردد. فرایند زمانی متوقف می‌شود که رمزه‌ای که به هیچ اسید آمینه مربوط نیست درگیر شده باشد. سنتز بیش از یک پروتئین توسط یک RNA پیک تنها هدایت می‌شود.

مباحث مرتبط با عنوان


تعداد بازدید ها: 25462