سلطان رکن‏الدین


سلطان رکن الدین

«650 634 ق / 1252 1236 م»

پس از برکناری قطب الدین محمد که به دستور اوگتای پسر چنگیز صورت گرفت ، پسر براق حاجب به دستور وی و به نام سلطان رکن‏الدین مبارک خواجه بر تخت شاهی کرمان نشست. وی مدت 16 سال در این مقام باقی ماند و سرانجام بنا به دستور قاآن گوشه تنهایی اختیار کرد و چندی نگذشت که به اشاره خان مغول به وسیله سلطان قطب الدین ، پسر عموی خویش کشته شد.- 650 ق / 1252 م -.


تعداد بازدید ها: 9198