سفارت سرهارد فورد جونز
1- به سال 1214 ه . سفیری به نام محمد علی خان ملقب به بهادر در جنگ از طرف فرمانروای کل هندوستان مامور ایران گردید .
2- این سفیر از فتحعلیشاه در خواست نمود که از تجاوز و تعدی حکام محلی افغانستان به خاک هند جلوگیری کند .
3- به سال 1315 ه . سرجان ملکم از طرف فرمانروای هندوستان و پادشاه انگلستان با 500 نفر همراه هندی و انگلیسی به ایران آمد .
4- سرجان ملکم در این سفر قراردادی با فتحعلی شاه منعقد کرد (1801 م . )
الف : دادن امتیازات تجاری در خلیج فارس به انگلیسیها
ب: ایران از تجاوز و حمله حاکم کابل به هندوستان جلوگیری کند .

5- به هنگام بازگشت ملکم فتحعلیشاه سفیر خود حاج خلیل خان قزوینی را عازم هندوستان کرد اما این سفیر در هند به قتل رسید .
6- فتحعلیشاه پس از این حادثه محمد بنی خان ( خواهر زاده سفیر مقتول ) را روانه هندوستان کرد اما او پس از 5 ماه بازگشت و روابط ایران با انگلستان از سال 1219-1222 قطع شد .

o علت قطع رابطه ایران با انگلستان به سال 1219-1229-ه. ق :
? برقراری روابط ایران و فرانسه و عقد قرارداد دوستی با این کشور سبب شد که پس از 5 ماه سفیر ایران به کشور بازگردد.

7- مام مدتی که نمایندگان ناپلئون در ایران بودند انگلیسیها تلاشهای جدید در ایجاد رابطه با ایران کردند .
8- پس از ناامید شدن فتحعلیشاه از اتحاد با فرانسه ، اجازه ورود مامور انگلیسی که مدتها در خلیج فارس در انتظار بود داد .منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاهآیا می دانید علت قتل سفیر ایران ( حاج خلیل خان قزوینی ) در هند چه بود ؟
? حاج خلیل خان قزوینی اولین فرستاده ایران به هندوستان بود .
? او ماموریت داشت پس از ملاقات با فرمانروای کل هندوستان ( نماینده انگلیس در هند ) برای انجام سفارت خویش به لندن برود.
? کارگذاران انگلیس در هندوستان برای حفظ سفیر ایران 200 تن سرباز بومی به نگهبانی منزل وی گماشتند.
? اقدام همراهان سفیر ایران در طیور سبب خشم افکار عمومی مردم هند علیه استعمارگران و قتل سفیر ایران شد .
? دولت انگلیس کنسول خود د ر بصره را برای عذرخواهی به دربار ایران فرستاد و شاه ایران نیز واقعه را به امر عادی دانست . محمد بنی خان ( خواهر زاده سفیر) را به جای او روانه هندوستان کرد .

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 7752