سرانجام عهدنامه ارزنه الروم
چون در این عهد نامه از لحاظ تعیین خطوط مرزی و نقاط سرحدی به طور مشخص و واضح اقدامی به عمل نیامد و فقط اشاره شد که حدود دولتی همان حدود سابق باشد در اندک زمانی پس از انعقاد این قرارداد اختلافات و مشکلاتی در مناطق سرحدی به وجود آمد . که سبب تیرگی بین دو دولت در عهد محمد شاه و ناصرالدین شاه شد.
تا اینکه با دخالت دول استعمار طلب اروپا در عهد ناصرالدین شاه با عقد قراردادی اختلافات بین دو کشور تا پایان امپراطوری عثمانی خاتمه یافت .منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 10199