ستارگان کلب اصغرimg/daneshnameh_up/0/01/dobeasghar.jpg


ستاره پرنور صورت فلکی سگ خرد، شعرای شامی است. قدر ظاهری آن 5/0 است و رنگ آن به زردی می زند که شاخص آن است و نیم ساعت پیش از شعرای یمانی ستاره پرنور سگ بزرگ طلوع می کند نام یونانی این ستاره procyon از دو کلمه به معنای پیشاپیش سگ مشتق شده است.

ستارگان کلب اکبر (سگ بزرگ)


پرنورترین ستاره آسمان شب شعرای یمانی با قدر ظاهری 6/1- در این صورت است.
روشنی ظاهری آن هم در نتیجه روشنی ذاتی آن است- که 27 بار از خورشید درخشان تر است - و هم به علت نزدیکی آن به منظومه شمسی فاصله آن از ما 6/8 سال نوری است شعرای یمانی نزدیکترین ستاره ای است که در ایران می توان با چشم دید در کشورهای جنوبی تر ستارگانی را می توان رصد کرد که از شعرای یمانی به زمین نزدیکترند.

شعرای یمانی، با شهرتی که دارد دارای ندیمی است در خور توجه بیشتر به نام توله: شعرای یمانی و توله مجموعاً تشکیل یک ستاره دوتایی را می دهند (دو ستاره که دور گرانیکاه مشترکشان می گردند یک ستاره دونائی نامیده می شوند) روشنی توله فقط روشنی شعرای یمانی است علت شهرت آن چگالی بسیار زیاد آنست که به سبب جرم زیادی است که در حجم نسبتاً کوچکی گرد آمده است. جرم توله 250،000 برابر جرم زمین تخمین زده می شود قطر آن فقط سه برابر قطر زمین است یک سانتی متر مکعب از ماده این ستاره صدو پنجاه کیلو گرم وزن دارد.

افسانه های مربوط به سگ ها


چون جبار شکار چی است، طبیعی است که سگ ها از آن او باشند سگ بزرگ و سگ خرد هر دو در آسمان به فاصله ای اندک جبار را دنبال می کنند.
افسانه لطیفی درباره ایکاریوس و سگ باوفایش مرا نقل می شود. مرا تمام عمر و نیز پس از آنکه صاحبش کشته در کنار او ماند بنابراین افسانه خدایان وفای مرا را با قرار دادن او در آسمان پاداش دادند و او کلب اصغر شد.

پیدا کردن دو پیکر و سگان


دو پیکر نصف النهار سماوی را در نزدیکی سمت الراس قطع می کند. کلب اکبر در نزدیکی نقطه جنوبی افق و کلب اصغر در نیمه راه سگ بزرگ تا دو پیکر قرار دارد.
برای تشخیص ستارگان رهنمودهای گوناگونی به کار گرفته می شود بد نیست بدانیم که ابط الجوزا در صورت جبار، شعرای یمانی در کلب اکبر و شعرای شامی در کلب اصغر مثلثی متساوی الاضلاع می سازند. هر ضلع این مثلث قوس زاویه ای 25 درجه یا تقریباً پنج برابر فاصله میان قراولان است خط راهنمای دیگری نیز اغلب برای پیدا کردن شعرای یمانی به کار می رود: ادامه ستارگان کمربند جبار به سمت جنوب شرقی از شعرای یمانی می گذرد.


تعداد بازدید ها: 12555