زیرکن «سنگ کانی»


img/daneshnameh_up/9/96/Zircon.jpg
زیرکن
زیرکن (Zircon)
Zr{SiO4}
کوادراتیک
سیستم تبلور
/ناقص - مطابق با سطح /100
شیشه ای - الماسی - چرب
صدفی
شکستگی
(شفاف -نیمه شفاف - کدر(اپاک
ترد
نوع سختی
ندارد
بلوری - آگرگات دانه ای - دندریتی - شعاعی - دانه ای - آبرفتی
اشکال ظاهری
حل می شود HF - H2SO4 و HCl به سختی در
ZrO2=67.01% SiO2=32.99% و ادخال های U-Th- H2O (مالاکون - سیرتولیت) ، (نائژیت) ، (آلویت) و عناصر ردیاب(اویمالیت)
ترکیب شیمیایی
بی رنگ - سبز - تیره تا نارنجی
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ماگمایی - دگرگونی - پگماتیتی - رسوبی - آبرفتی - متامیکتایتی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
لومینسانس سبز جواهری - نارنجی و قرمز تیره تا قرمز جواهری دارد-رادیواکتیویته کامل آن به دلیل وجود ادخال هاست
سایر مشخصات
.از واژه سرکوینه اخذ شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
7.544.7ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 17586