ریاضیات
ریاضیات عموما مطالعه الگوی ساختار، تحول و فضا تعریف شده است؛ بصورت غیر رسمی تر، ممکن است بگویند مطالعه "اعداد و اشکال" است. در منظر صاحبان فکر، تحقیق بدیهیات ساختارهای مجرد تعریف شده، با استفاده از منطق و نماد سازی ریاضی می‌باشد؛ نظرات دیگر در فلسفه ریاضیات بیان شده است.


img/daneshnameh_up/f/fc/edu.gif
ساختارهای بخصوصی که در ریاضیات مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرند اغلب در علوم طبیعی منشاء دارند، و بسیار عمومی در فیزیک، ولی ریاضیات ساختارهای دلایلی را نیز بررسی می نماید که بصورت خالص در مورد باطن ریاضی است، زیرا ریاضیات می توانند برای مثال، یک عمومیت متحد شده را برای زیر-میدانهای متعدد، یا ابزارهای مفید را برای محاسبات عمومی، فراهم نماید. در نهایت، ریاضیدانان بسیاری در مورد مطالبی که مطالعه می نمایند که منحصرا دلایل علمی محض داشته، ریاضیات را بصورت هنری برای پروراندن علم، صرف نظر از تجربی یا کاربردی، می نگرند.

مفاهیم و تاریخچه

هندسه


 1. زاویه
 2. تقارن
 3. مثلث
 4. مستطیل
 5. چهار ضلعی
 6. چند ضلعی
 7. تشابه
 8. مکان هندسی
 1. مکعب
 2. منشور
 3. استوانه
 4. هرم
 5. مخروط
 6. چند وجهیها
 7. کره
 8. رویه
 9. خم
 10. کنج
 1. نظریه خم
 2. نظریه رویه
 3. هندسه ریمانی
 4. جسم محدب
 5. هندسه انتگرال
 1. نگاشت
 2. دستگاههای مختصات
 3. تبدیلات مختصات
 4. مقاطع مخروطی
 5. دایره
 6. بیضی
 7. سهمی
 8. هذلولی
 9. بردار
 10. ضرب داخلی
 11. ضرب خارجی
 12. تبدیلات هندسی

مثلثات

جبر


 1. استقرا
 2. معادله
 3. نامعادله
 4. اتحاد
 5. تجزیه
 6. تصاعد
 1. عمل دوتایی
 2. گروه
 3. میدان
 4. همسانی
 5. حلقه
 1. دستگاه معادلات خطی
 2. ماتریس
 3. فضای برداری
 4. نگاشت خطی
 5. مقدار ویژه

حساب

آنالیز

ریاضیات گسسته

آنالیز عددی

تئوری اعداد

کاربردها

ریاضیات و سایر علوم

مسائل حل نشده ریاضیات

عجایب ریاضی و سر گرمیها

فهرست موضوعی سایتهای ریاضیات

نرم افزارهای ریاضی

طبقه بندی دیگر ریاضیات

سرویسهای جدید ریاضیات در سایتتعداد بازدید ها: 1377799