روش های آبیاری


روش های مهم آبیاری معمولی به قرار زیر می باشد :
الف) آبیاری سطحی
ب) آبیاری بارانی
ج) آبیاری قطره ای
د) آبیاری زیرزمینی


تعداد بازدید ها: 15415