روابط فرهنگی ایران و عثمانی در مشروطه
در زمان تجاوزدولت عثمانی به خاک ایران، محمدعلیشاه پنهانی با این دولت رابطه داشت و هیچ نوع مخالفتی با نیروهای متجاوز انجام نداد .
1- در جریان تجاوز نیروهای عثمانی به مرزهای شمال و شال غربی ایران دولت و شاه هیچ اقدام مثبتی برای راندن نیروهای عثمانی متجاوز از خاک ایران نشدند. زیرا علت تجاوز نیروهای عثمانی به ایران، مبارزه با آزادیخواهان و مشروطه طلبان بود.
2- زیرا در استانبول پایتخت عثمانی دسته ای از آزادیخواهان ترک سازمانی به نام (اتفاق و ترقی) تشکیل داده بودند.
3- سازمان اتفاق و ترقی همان گروهی بود که بعدها مقدمات انقلاب مشروطه و تغییر رژیم عثمانی را فراهم ساخت.
4- هنگام تجاوز نیروی عثمانی به آذربایجان، سران کمیته مرکزی اتفاق و ترقی از خاک عثمانی گریخته و در پاریس به سر می بردند.
5- این گروه در پاریس به عنوان همدردی با آزادیخواهان ایران ونیز به نام همسایگی و همجواری پیامهای محبت آمیز برای دارالشوری و انجمن تبریز فرستادند.
6- حتی در نبرد مجاهدین تبریز و خوی با نیروهای اعزامی محمدعلیشاه بعضی از اعضاء کمیتة مزبور دوش به دوش مجاهدین ایران وارد مبارزه شدند.منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 6616