رقابت در عرصه انرژی


مقدمه

رقابت واقعی ، امکان انتخاب ، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. درجریان رقابت ، اطلاعات با ارزشی مبادله می‌شود و در نتیجه نوآوری و بهسازی بدست می‌آید. سیستمهای مبنی بر اقتصاد بازار ، به بازده و موفقیت بیشتری نائل آمده‌اند. این موفقیتها در شرایط رقابت واقعی و با پشتیبانی آن حاصل گردیده است. رقابت واقعی نه تنها بین مؤسسات ، بلکه بین بخشهای مرتبط باید برقرار گردد، تا بدین وسیله جایگزینی امکان پذیر شود و یافتن موارد مشابه به تداوم یابد. در آینده ، منابع انرژی تجدید پذیر ، در صحنه رقابت نقش مؤثرتری خواهند داشت. یکی دیگر از نتایج رقابت واقعی ، فرآیندهای تمیزتر و کاراتر در تجهیزات مصرف کننده انرژی است.تصویر

نقش دولت در عرصه رقابت انرژی

اگر قرار باشد که جهان به سمت کارآیی بیشتر ، منابع وسیعتر و انواع متنوعتر انرژی حرکت کند و از اثرات مخرب زیست محیطی آن نیز بکاهد، در آن صورت دولتها باید رقابت واقعی و قیمت گذاری انرژی بر اساس هزینه کامل را تضمین کنند. همچنین دولتها باید تضمین کنند که قیمت گذاری و رقابت در چهار چوب قوانین عادلانه که همه از آنها آگاهند، صورت خواهد گرفت. دولت مراقبت کند که قیمت انواع مختلف انرژی بازتاب هزینه کامل آنها باشد و از جمله هزینه‌های محیط زیست را هم در برگیرد، رقابت به تنهایی باعث پایین آمدن هزینه و قیمت می‌شود.

دولتها می‌توانند با اتکا به موازین حقوقی متناسب ، از انحصار و ادغام شرکتها به صورتی که رقابت را کاهش دهد، و نیز از سیاستهای تضییقی جلوگیری کنند. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که دولتها بیشتر ناقض این امر بوده‌اند. چرا که خود اغلب خالق و حامی انحصارات و اقدامات تضییقی هستند.

بازارهای انرژی

برای حصول اطمینان از تامین تقاضای منطقه‌ای و جهانی انرژی با کمترین هزینه ، وجود بازارهای کارآمد و مؤثر انرژی ضرورت دارد. این نکته به موارد زیر وابسته است:


  • تضمین آزادی عمل بازار در حد زیاد ، ولو در چهار چوب مقررات دولتی.

  • حصول اطمینان از وجود یک سیستم تجارت آزاد بین الملی و جلوگری از تشکیل بلوک منطقه‌ای و موانع ملی که مانع تجارت بین المللی می‌شود.

  • شناسایی زمینه‌های بهبود موازین حقوقی و کاربرد مناسب آنها ، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی.

  • حرکت بسوی قیمت گذاری عرضه و مصرف انرژی ، به نحوی که تمام هزینه‌های تولید به انضمام سایر آثار زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی وسیعتر آنها را بپوشاند.

  • سازماندهی مجدد حمایتها و کمکهای کشورهای صنعتی ، در جهت تضمین استفاده بهینه از این کمکها ، نه تنها برای انتقال تکنولوژی ، بلکه برای آموزش مدیران و اپراتورها و نصب تجهیرات و مصنوعات دیگر و نگهداری و تعمیرات محلی.

مباحث مرتبط با عنوانتعداد بازدید ها: 8789