رشته ارشد اپیدمیولوژی

img/daneshnameh_up/3/3e/22.GIF

مقدمه

اپیدمی گرچه اسمی غیر فارسی است اما برای بسیاری از مردم کوچه و بازار کلمه ای شناخته اپیدمی یا فراگیری فقط برای بیماری های واگیردار استفاده نمی شود بسیاری از موضوعات اجتماعی و فرهنگی هستند که وقتی بین مردم فراگیر می شوند می گویند این موضوع به صورت اپیدمی در آمده مانند استرس قبل از کنکور . در علم پزشکی اپیدمیولوژی توزیع و دینامیسم بیماری ها را در جامعه انسانی مطالعه می کند و از بهترین و ضروری ترین ابزار تحقیق در پژوهش های پزشکی بشمار می آید نظر به ارتباط تنگاتنگ این علم با تحقیقات پزشکی الزاما محل اجرای این برنامه آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پزشکی قرار می گیرد ، استفاده از روش های اپیدمیولوژی بعد جدیدی به مطالعات پزشکی می دهد و در شناخت پدیده های پزشکی و بهداشتی بصیرتی عمیق را برای محقق پدید می آورد.
برنامه کارشناسی ارشد این دوره با چنین دیدگاهی تهیه شده و به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است .
مشخصات کلی این دوره بشرح زیر است:

1- تعریف وهدف دوره

دوره کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی به دوره ای اطلاق می شود که تحصیلات دانشگاهی بالاتر از سطح کارشناسی را در برمی گیرد.
هدف آن تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد است که توانایی تجزیه و تحلیل و کاربرد مسایل اپیدمیولوژیک را داشته باشد.

2-طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 2 سال است.
نظام آموزشی آن واحدی است ، کلیه دروس در 4 نیمسال تحصیلی ارائه می شود . مدت تدریس هر واحد نظری 17 ساعت و عملی و 34 ساعت و کارآموزی 51 ساعت د ر طول یک نیمسال تحصیلی است.

ضرورت و اهمیت :

نقش اپیدمیولوژی در علوم پزشکی تعیین کننده و کارساز استو از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . اساسا اپیدمیولوژی جز لاینفک تحقیقات پزشکی است و بدون استفاده ا زآن هیچیک از تحقیقات پزشکی که به جان انسانها ارتباط دارد نمی تواند مطمئن و اعتماد پذیر باشد.

سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 تربیت مدرس *
درسهای رشته


ردیف نام درسردیفنام درس
1 آمار حیاتی مقدماتی 2 2 اپیدمیولوژی بیماریهای غیرواگیر
3 اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر 4 احتمالات
5 اصول اپیدمیولوژی 6 انگل شناسی و قارچ شناسی
7 باکتری شناسی و ویروس شناسی 8 پایان‌نامه
9 جامعه شناسی پزشکی 10 جمعیت شناسی پزشکی
11 روشهای آمار زیستی 12 روشهای آماری در اپیدمیولوژی
13 روشهای آماری ناپارامتری 14 روشهای اپیدمیولوژی
15 روشهای نمونه‌گیری 16 سمینار
17 کاربرد کامپیوتر در فرآیند و تحلیل داده های بهداشت 18 کلیات پزشکی
19 مبانی جمعیت شناسی
صنعت و بازارکار

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی در ارتباط با نیاز کشورتوانایی های زیر را دارا خواهند بود:
دانشجویانی که این دوره اموزشی را طی می کنند می توانند در صورت داشتن شرایط لازم ، در موسسات آموزش عالی به امر تدریس و تحقیق پرداخته و همچنین ضمن کمک به امر برنامه ریزی در موسسات و مراکز درمانی و بهداشتی یا تحقیقاتی انجام وظیفه نمایند.
تحلیل مسائل اپیدمیولوژیک در موسسات دولتی و خصوصی به منظور برنامه ریزی های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و بهداشتی.

تعداد بازدید ها: 58281