رسانش یونی در الکترولیت ها


حاملین بار در الکترولیت ها:


اینکه الکترولیت ها بر اثر عبور جریان از آنها تجزیه می شوند نشانه این است که حرکت بار های الکتریکی در آنها به حرکت اتم ها یا گروهای اتمی متصل به یگدیگر (SO4، NO3 وغیره) وابسته است. این اتم ها یا گروهای اتمی اجزای مولکولهای جسم حل شونده هستند. طبیعی است فرض کنیم که حامل های بار همین اجزای مولکولها می باشند. حرکت آنها براثر نیروهای میدان الکتریکی همان جریان الکتریکی است که ازالکترولیت می گذرد.

مشخصات مواد رسوب کننده روی الکترودها:


می دانیم که با عبور جریان از الکترولیت در هردو الکترود ماده آزاد می شود. در ترکیبات شیمیای این مواد ‌، اجزای مختلف مولکولهای جسم محلول هستند. مقدار مواد رسوبی که برحسب هم ارزهای شیمیای اندازه گیری می شوند، برابرند. روشن است که بارهای آنها مخالفند.

رسانش الکترولیت ها :


اتم های باردار را یون می گویند و همین اصطلاح را برای مولکولهای باردار یا اجزایشان نیز به کار می برند. در نتیجه می توان گفت که رسانش درالکترولیت ها یونی است. یعنی این رسانش از حرکت یونهای مثبت و منفی در آنها ناشی می شود این یونها با تجزیه مولکولها ی خنثی به دو جزء با بارهای مساوی و مخالف تشکیل می شوند. مولکول های جسم محلول که قبل از انحلال خنثی بودند، حالا به دو یون مثبت و منفی تقسیم می شوند که می توانند مستقل از یگدیگر حرکت کنند.

جریان الکترولیت :


یونهای مثبت با حرکت در داخل الکترولیت و با رسیدن به کاتد الکترون های از دست داده را به دست می آورند و به شکل اتم های خنثی آزاد می شوند. در حالی که جای این الکترون ها که یون ها را خنثی کرده اند، الکترون های جدیدی می نشیند که باتری به کاتد می دهد.

همچنین یونهای منفی به آن می رسند و در آنجا الکترون های اضافی خود را از دست می دهند و به صورت اتم های خنثی در می آیند. این الکترون ها با گذشتن از سیم های فلزی به باتری می روند. پس جریان داخل الکترولیت به سبب حرکت یونهای مثبت ومنفی است.

توجیه الکترولیت با قوانین فارادی:


هر یونی که بر الکترودی رسوب می کند حامل بار الکتریکی معینی است. این گفته به این معنی است که بار کلی که به توسط همه یون ها حمل می شود باید با مقدار کل یون هایی که بر الکترود ها رسوب می کنند. یعنی با جرم ماده آزاد شده متناسب باشد. قانون اول فارادی درست همین مفهوم را بیان می کند.

قانون دوم فارادی ، که به این امکان را فراهم می کند تا بار الکتریکی وابسته به هر یون محاسبه شود. و توسط همین نظریه به طریقی ساده توضیح داده شود. باید توجه داشت که اصطلاح یون توسط فارادی ارائه شد یون (Uon) در اصل یک کلمه ای یونانی به معنی "رفتن" است. فارادی یونهایی را که حامل بار مثبت هستند و بر کاتد رسوب می کنند کایتون نامید. در ضمن یونهایی را که بر آند رسوب می کنند و حاوی بار منفی هستند را آنیون نامید.

مباحث مرتبط با عنوان:
تعداد بازدید ها: 36987