دیافوریت


img/daneshnameh_up/7/73/_ggttqq_Diaphorite.jpg
دیافوریت - بلورهای ستونی شکل
کوتاه که شدیداْ مخطط هستند(به اندازه 5 میلیمتر) این
. بلورها درتجمع کربناتها میباشند
دیافوریت (Diaphorite)
Pb2 Ag3 Sb3S8
سیستم تبلور
ناقص
ناصاف
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
بلوری - تجمع دانه ای
اشکال ظاهری
محلول در اسید نیتریک - حتی با شعله شمع ذوب میشود - با آب مقطر تمیز میشود - ازنورمحافظت شود
Pb=30.48% Ag=23.78% Sb=26.87% S=18.87%
ترکیب شیمیایی
خاکستری فولادی
رنگ کانی
خاکستری فولادی
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
بولانژریت- گالن- اسفالریت
منشا تشکیل
منشورهای کوتاه با شیارهای طولی - ماکله
شکل بلورها
محل پیدایش
حتی با شعله شمع ذوب میشود-با آب مقطر تمیز میشود-ازنورمحافظت شود
سایر مشخصات
از کلمه یونانی diaphoros به معنای مختلف گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-2.56-


منبع

تعداد بازدید ها: 8000