دم اسبیها


دم اسبیها
(Equisetales(Horsetailis

از زیر گروههای نهانزادان آوندی میباشد. دم اسبیها کنونی گیاهان علفی نواحی مرطوب اند که در چمن زارها ، مزارع ، کنارجوبهاو چشمه های نقاط مرطوب روئیده در نواحی شمال ایران فراوان یافت می شوند.
ساقه این گیاهان بندبندی و توخالی است .ریزوم دم اسبیها بطور افقی عمیقاً در خاک قرار داشته از آن ساقه های هوایی و ریشه های نابجای فراوان جدا میشود.
دم اسبیها دو نوع ساقه ، عقیم و بارور دارند.
ساقه های عقیم دم اسبیها سبزو بندبندی و در محل هر بند، پوشیده از فلسهای متعدد به هم چسبیده به صورت غلاف یک پارچه است فلسهای تشکیل دهنده غلاف به منزله برگهایی هستند که در کنار جوانه هایی بتدریج رشد کرده ، شاخه های فرعی متعدد تازه را چرخه دار بوجود می آورند.
ساقه های زایا یا بارور معمولاً در بهار ظاهر شده، عاری از شاخه های فرعی بوده در انتها حامل سنبله ها گزار هستند.


تعداد بازدید ها: 9443