درگیری ها و مبارزات با دولتهای همسایه غرب و شرقی درعهد صفوی

چهارمین ویژگی : درگیری ومبارزات با دولتهای همسایه غرب و شرق

1. ازبکان در شرق
زمینه های خصومت ایرانی ها و ازبک ها
2. عثمانیها در غرب
زمینه های خصومت ایران و عثمانی

درگیریهای صفویان با دولتهای همسایه در زمان شاه اسماعیل اول :

از میان جنگهای خارجی شاه اسماعیل می توان به دو جنگ بزرگ و مشهور اشاره کرد : جنگ مرو با ازبکان و جنگ چالدران با عثمانیان . در جنگ مرو مرزهای ایران تا رود جیحون ، مرز باستانی ایران رسید ولی در جنگ چالدران دیاربکر برای همیشه از دست ایران خارج شد .
1. در گیری شاه اسماعیل با ازبکان در شرق :
خاندان ازبک از اعقاب چنگیز خان می باشند که توانسته بودند با غلبه بر ظهیر الدین بابر بر ماوراالنهر حکومت کند . شیبک خان ازبک از قدرتمند ترین فرمانروایان ازبک بود پس از تصرف سمرقند و بخارا و توسعه طلبی های او به سمت خراسان ، زمینه و دشمن ازبکان با صفویان را فراهم کرد .
2. برخورد و درگیری شاه اسماعیل با عثمانی در غرب :
سلطان محمد دوم در سال 886 ه . ق در گذشت بایزید دوم جانشین او شد . شاه اسماعیل از زمان تاجگذاری در تبریز ( 907 ه. ق ) تا خلع بایزید از سلطنت ( 917 ه ق ) در حدود یازده سال با او معاصر بود . بایزید دوم در مقابل شاه اسماعیل سیاست دو گانه ای در پیش گرفت . به طوری که از یک طرف بر حمایت از مخالفان شاه اسماعیل و از طرف دیگر به دنبال پیروزیهای شاه اسماعیل روش ملایمتری نسبت به او در پیش گرفت . به طوریکه حتی پس از پیروزیهای شاه اسماعیل بر عراق و اصفهان فارس نامه تهنیت آمیزی نیز برای وی فرستاد . اما مجموعه اختلافات و درگیری ها و خصومت ها ، عاقبت به جنگ چالدران و شکست شاه اسماعیل انجامید .
صفویه


فرهنگ

اقتصاد

مذهب

نیروی نظامی

تصوف

پادشاهان عهد صفوی:
شاه اسماعیل اول شاه طهماسب اول شاه اسماعیل دوم سلطان محمد خدابنده شاه عباس اول شاه صفی اول شاه عباس دوم شاه سلیمان شاه سلطان حسین شاه طهماسب دوم شاه عباس سومدرگیریها و رویاروئیهای خارجی در زمان شاه تهماسب

پس از شکست چالدران و نتایجی که از آن بوجود آمد و از جمله بی اعتنائیهای شاه اسماعیل نسبت به امور مملکت در اواخر حکومت ، سوء استفاده های رهبران و سران قزبالش از وضع موجود ، کشور و کم سن بودن شاه جدید تهماسب سبب گردید که دشمنان خارجی بار دیگر مرزهای ایران را عرصه تاخت و تاز خود قرار دهند 0
1. رویارویی شاه طهماسب با ازبکان و مقدمات جنگ جام
ازبکان پس از اطلاع یافتن از فوت شاه اسماعیل ( 930 ه 0ق ) و اختلاف میان سران قزبالش ، موقع را مغتنم شمرده از جیحون گذشتند و متوجه خراسان شدند . مجموعه اتفاقات و درگیری ها ، عاقبت به جنگ جام و پیروزی ایرانیان انجامید .
2. جنگ شاه طهماسب با عثمانی و صلح آماسیه .
پس از مرگ سلطان سلیم (926 ه0ق ) و جانشینی سلطان سلیمان اول ( ملقب به سلیمان باشکوه و معروف به مقتدر ) امپراطوری عثمانی قدرت بیشتری یافت ، در واقع فتوحات سلطان بایزید اول و سلطان سلیم اول ، سلیمان را چه در شرق و چه در غرب در موقعیت سیاسی و نظامی ممتازی قرار داد ، به طوریکه امپراطوری عثمانی در دوره ُ او به منتهای قدرت و وسعت خود رسید . سلطان سلیمان در اوایل سلطنتش بیشتر به مشکلات داخلی و سرکوبی شورش مصر و نبرد با مجارها پرداخت به این ترتیب تا سال 940 ه0ق فرصت پرداختن به مسائل همسایهُ شرقی خود نیافت . اما استقرار صلح میان عثمانیان و مجارها سلطان سلیمان را از گرفتاری در اروپا رهایی داد و متوجه آناتولی و شرق امپراطوری خود یعنی صفویان کرد . وقایع پیاپی به درگیر شدن دو طرف در جنگ و سپس برقراری صلح آماسیه انجامید

تعداد بازدید ها: 38537