دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان


1. مرکز مینو دشت (زیر نظر واحد آزاد شهر)
واقع در شهر مینو دشت
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

2. واحد دانشگاهی علی آباد کنول
واقع در شهر علی آباد کنول
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علمی کاربردی برق- قدرت(کاردانی)

3. مرکز گنبد کاووس (زیر نظر واحد آزاد شهر )
واقع در شهر گنبد کاووس
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

4. واحد دانشگاهی آزاد شهر
واقع در شهر آزاد شهر
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. مهندسی کشاورزی –مکانیک ماشین های کشاورزی
3. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
4. علوم اجتماعی – مردم شناسی
5. مهندسی منابع طبیعی – شیلات
6. کاردانی صنایع قند سازیتعداد بازدید ها: 26131